กระทรวงสาธารณสุข

ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

*
*

ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขมีการยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถตรวจสอบ ติดตาม และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดการประหยัด ลดต้นทุนการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป