เงื่อนไขการใช้งานระบบ


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการยื่นคำขอฯระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการ เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการยื่นคำขอฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอคำขอฯ เป็นส่วนราชการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหา/โครงการยื่นคำขอฯ และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้งนี้ สป.สธ มีเอกสิทธิไม่เห็นชอบโครงการยื่นคำขอฯหากข้อเสนอโครงการที่ส่งไม่ครบตามที่ระบุไว้หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ข้อเสนอไม่เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำหนด ผู้ยื่นคำขอฯไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการพิจารณา